Dla sądów restrukturyzacyjnych

Sku­tecz­ność po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych za­le­ży od wie­lu czyn­ni­ków. Wśród nich wy­mie­nić moż­na wcze­sną re­ak­cję przed­się­bior­ców na za­gro­że­nie nie­wy­pła­cal­no­ścią, spraw­ne za­rzą­dza­nie re­la­cja­mi z wie­rzy­cie­la­mi, efek­tyw­ny nad­zór są­dów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych.

Naj­waż­niej­sze jest jed­nak za­gwa­ran­to­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów pro­fe­sjo­na­li­zmu przez do­rad­ców re­struk­tu­ry­za­cyj­nych.

Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. gwa­ran­tu­je wia­ry­god­ność pro­gra­mów na­praw­czych współ­two­rzo­nych z naj­lep­szy­mi eko­no­mi­sta­mi. Dba­my o za­pew­nie­nie fi­nan­so­wa­nia ukła­dów, wy­ko­rzy­stu­jąc sze­ro­kie kon­tak­ty bi­zne­so­we. Da­je­my wspar­cie wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry me­ne­dżer­skiej.

Rozwiń wszystko

Doświadczenie w obsłudze postępowań

o dużej liczbie wierzycieli i skomplikowanym stanie prawnym

Umiejętnie identyfikujemy grupy interesów wierzycieli, proponując im korzystne rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji przysługujących im należności. Nie ograniczamy się do częściowego umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia. Elastycznie dopasowujemy propozycje układowe do potrzeb i oczekiwań wierzycieli.

Dotychczasowe instrumenty prawne

Doświadczenie w wykorzystywaniu dotychczasowych instrumentów prawnych
do zawierania układów z wierzycielami

Bazujemy na doświadczeniu zdobytym na gruncie dotychczasowych przepisów o upadłości układowej i postępowaniu naprawczym – np. instytucję wstępnego zgromadzenia wierzycieli oraz powoływanie Rady wierzycieli, która wspiera sędziego-komisarza.

Narzędzia informatyczne

przyśpieszające obsługę głosowań na Zgromadzeniach wierzycieli

Proces głosowania i liczenia głosów jest dużym wyzwaniem logistycznym dla wierzycieli, a przede wszystkim dla Sądu. Oferujemy wsparcie w postaci narzędzi informatycznych automatyzujących i przyśpieszających proces liczenia głosów na Zgromadzeniach wierzycieli. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych zgromadzeń, w których bierze udział kilkaset do kilku tysięcy podmiotów.

Współpraca z najlepszymi praktykami

w zakresie restrukturyzacji ekonomicznej

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości nowego prawa, ale również praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz posiadania doświadczenia zawodowego. Dlatego oferujemy wsparcie naszego zespołu specjalistów posiadających rozległe kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę, co stanowi gwarancję należytego sprawowania funkcji w ramach postepowań restrukturyzacyjnych.

Dowiedz się więcej o Prawie restrukturyzacyjnym.