dr Bartosz Sierakowski

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


Wi­­­ce­­­pre­­­zes Za­­­rzą­­­du Zi­­m­me­­r­man Fi­­­li­­­piak Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cja S.A. Star­szy Part­ner w Kan­ce­la­rii Zim­mer­man Sie­ra­kow­ski i Part­nerzy. Jest radcą prawnym.

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cyj­nym oraz po­stę­po­wa­niu cy­wil­nym. Ma do­świad­cze­nie w re­pre­zen­ta­cji klien­tów w pro­ce­sach cy­wil­nych i go­spo­dar­czych oraz w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych i sądowoad­mi­ni­stra­cyj­nych. Brał udział w licz­nych trans­ak­cjach do­ty­czą­cych na­by­cia i za­go­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści.

Bar­tosz Sie­ra­kow­ski z suk­ce­sem re­pre­zen­to­wał klien­tów przed Try­bu­na­łem Spra­wie­dli­wo­ści Unii Eu­ro­pej­skiej, Są­dem Naj­wyż­szym, Na­czel­nym Są­dem Ad­mi­ni­stra­cyj­nym oraz Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla przed­się­bior­ców i in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych z za­kre­su po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i eg­ze­ku­cyj­ne­go. Wy­kła­da pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne i upa­dło­ścio­we na stu­diach po­dy­plo­mo­wych na Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie oraz Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

W 2023 ro­ku z wy­róż­nie­niem obro­nił ma Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie pra­cę dok­tor­ską pt. „Zo­bo­wią­za­nia ma­sy upa­dło­ści”, uzy­sku­jąc ty­tuł dok­to­ra na­uk praw­nych.

Bar­tosz Sie­ra­kow­ski jest au­to­rem licz­nych ar­ty­ku­łów z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz praw­nych aspek­tów re­pry­wa­ty­za­cji. Pu­bli­ku­je m.in. w Mo­ni­to­rze Pra­wa Ban­ko­we­go, Do­rad­cy Re­struk­tu­ry­za­cyj­nym, Mo­ni­to­rze Pra­wa Han­dlo­we­go, a tak­że jest eks­per­tem Dzien­ni­ka Ga­ze­ty Praw­nej oraz TVN Bi­znes i Świat. Wspó­łau­tor na­stę­pu­ją­cych pu­bli­ka­cji książ­ko­wych, w tym ko­men­ta­rzy do ustaw:

  • Po­stę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we w prak­ty­ce są­dów po­wszech­nych, A. Hry­caj, P. Fi­li­piak, B. Sie­ra­kow­ski, J. Rak (War­sza­wa 2022, IWS)
  • Po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne w prak­ty­ce są­dów po­wszech­nych, red. A. Hry­caj (War­sza­wa 2020, IWS)
  • Usta­wa o udzie­la­niu po­mo­cy pu­blicz­nej w ce­lu ra­to­wa­nia lub re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców. Ko­men­tarz, B. Sie­ra­kow­ski, P. Zim­mer­man (War­sza­wa 2020, CH Beck)
  • Usta­wa o Ban­ko­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym, sys­te­mie gwa­ran­to­wa­nia de­po­zy­tów oraz przy­mu­so­wej re­struk­tu­ry­za­cji. Ko­men­tarz, red. R. Su­ra, P. Za­wadz­ka, P. Zim­mer­man (War­sza­wa 2017, CH Beck),
  • Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Ko­men­tarz do usta­wy (War­sza­wa 2017, DGP)
  • Wzo­ry pism pro­ce­so­wych i są­do­wych w po­stę­po­wa­niu re­struk­tu­ry­za­cyj­nym, red. A. Hry­caj, P. Fi­li­piak (War­sza­wa 2016, Wol­ters Klu­wer).

Jest za­stęp­cą dy­rek­to­ra In­sty­tu­tu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz Ba­dań nad Nie­wy­pła­cal­no­ścią Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie oraz człon­kiem Kra­jo­wej Izby Do­rad­ców Re­struk­tu­ry­za­cyj­nych.

Wła­da bie­gle ję­zy­kiem an­giel­skim. ​

Powrót do Zespołu