Hubert Woźniak

project manager

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie kor­po­ra­cyj­nym, w tym w trans­ak­cjach M&A oraz ana­li­zach due di­li­gen­ce, pra­wie cy­wil­nym oraz w po­stę­po­wa­niach spor­nych. Po­sia­da do­świad­cze­nie z za­kre­su pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go.

Do­tych­cza­so­we do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wał w re­no­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych, w tym kan­ce­la­riach re­struk­tu­ry­za­cyj­no­-u­pa­dło­ścio­wych, a tak­że w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Uczest­ni­czył w wie­lo­mi­lio­no­wych spo­rach kon­trak­to­wych, prze­pro­wa­dzał ana­li­zy due di­li­gen­ce spół­ek ka­pi­ta­ło­wych, a tak­że prze­pro­wa­dzał re­struk­tu­ry­za­cje i upa­dło­ści spół­ek ka­pi­ta­ło­wych.

Ukoń­czył stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go oraz stu­dia po­li­to­lo­gicz­ne (I stop­nia) w In­sty­tu­cie Nauk Po­li­tycz­nych i Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim.

Powrót do Zespołu