Hubert Zieliński

project manager


Asy­stent w dzia­le Re­struk­tu­ry­za­cji i Upa­dło­ści.

W 2018 ro­ku ukoń­czył stu­dia na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Se­mi­na­rzy­sta prof. dr. hab. Jac­ka Na­pie­ra­ły, pod kie­run­kiem któ­re­go przy­go­to­wał pra­cę ma­gi­ster­ską z za­kre­su za­gad­nie­nia od­po­wie­dzial­no­ści za nie­zło­że­nie w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści.

W krę­gu je­go za­in­te­re­so­wań znaj­du­je się pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze, pra­wo han­dlo­we oraz pra­wo cy­wil­ne.

Do­świad­cze­nie za­czął zdo­by­wać po­cząw­szy od II ro­ku stu­diów, pra­cu­jąc m.in. w kan­ce­la­riach ad­wo­kac­kich oraz syn­dy­ka. Wo­lon­ta­riusz w cy­wil­nej oraz ad­mi­ni­stra­cyj­nej sek­cji Stu­denc­kiej Uni­wer­sy­tec­kiej Po­rad­ni Praw­nej. Brał czyn­ny udział w ob­słu­dze po­stę­po­wań osób fi­zycz­nych oraz spół­ek ka­pi­ta­ło­wych. Z suk­ce­sa­mi re­pre­zen­to­wał Wy­dział Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji UAM na kon­kur­sach o cha­rak­te­rze ogól­no­pol­skim. Pre­le­gent na licz­nych kon­fe­ren­cjach, au­tor pu­bli­ka­cji z za­kre­su eu­ro­pej­skie­go pra­wa upa­dło­ścio­we­go.

Powrót do Zespołu