Justyna Pilśnik

project manager

Dok­to­rant i pra­cow­nik na­uko­wy na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie, radca prawny.

Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Ab­sol­went­ka Cen­trum Stu­diów Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go i Ro­zwo­ju Lo­kal­ne­go Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc w war­szaw­skich kan­ce­la­riach praw­nych. Swo­je za­in­te­re­so­wa­nia sku­pia wo­kół po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go, pra­wa spół­ek han­dlo­wych, pra­wa upa­dło­ścio­we­go oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim i ro­syj­skim.

Powrót do Zespołu