Katarzyna Małkowska

project manager

Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Pod­czas stu­diów ak­tyw­nie dzia­ła­ła w Uni­wer­sy­tec­kiej Stu­denc­kiej Po­rad­ni Praw­nej Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji UKSW. Na­stęp­nie ukoń­czy­ła apli­ka­cję ad­wo­kac­ką w Izbie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­ła pra­cu­jąc na sta­no­wi­sku ko­or­dy­na­to­ra praw­ne­go, a tak­że asy­sten­ta sę­dzie­go w X Wy­dzia­le Go­spo­dar­czym ds. Upa­dło­ścio­wych i Re­struk­tu­ry­za­cyj­nych oraz w III Wy­dzia­le Kar­nym Są­du Re­jo­no­we­go dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie.

Powrót do Zespołu