Konrad Forysiak

doradca restrukturyzacyjny


Ukoń­czył Wy­dział Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. W trak­cie stu­diów od­by­wał prak­ty­kę w Dzia­le Praw­nym TVN24 Sp. z o.o. zaj­mu­jąc się bie­żą­cą ob­słu­gą praw­ną spół­ki. Na­stęp­nie, ja­ko pra­cow­nik ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, nad­zo­ro­wał pro­wa­dze­nie eg­ze­ku­cji ad­mi­ni­stra­cyj­nej oraz ak­tyw­nie uczest­ni­czył w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych ja­ko peł­no­moc­nik wie­rzy­cie­la. W la­tach 2009 – 2014 pra­co­wał dla Agen­cji Ro­zwo­ju Prze­my­słu S.A., gdzie kon­ty­nu­ował prak­ty­kę w za­kre­sie pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań eg­ze­ku­cyj­nych i upa­dło­ścio­wych.

In­te­re­su­je się za­gad­nie­nia­mi z za­kre­su pra­wa pra­cy oraz pra­wa ro­dzin­ne­go i opie­kuń­cze­go. Jest radcą prawnym.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim.

Powrót do Zespołu