Maciej Woźniak

project manager


Jest radcą prawnym. Spe­cja­li­zu­je się w pro­wa­dze­niu spo­rów są­do­wych z dzie­dzi­ny pra­wa cy­wil­ne­go, go­spo­dar­cze­go i ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Pro­wa­dzi tak­że ob­słu­gę praw­ną w za­kre­sie upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ochro­ny pro­ce­so­wej w tym ob­sza­rze. Za­pew­nia kom­plek­so­wą ob­słu­gę praw­ną w za­kre­sie ochro­ny praw ma­jąt­ko­wych i niema­jąt­ko­wych osób fi­zycz­nych i praw­nych, w tym praw wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, a tak­że praw kor­po­ra­cyj­nych

Jest ab­sol­wen­tem stu­diów praw­ni­czych na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, w trak­cie któ­rych od­był rocz­ne sty­pen­dium na Uni­ver­si­té Pier­re Men­dès Fran­ce (Gre­no­ble). Na­stęp­nie ukoń­czył apli­ka­cję ogól­ną w Kra­jo­wej Sz­ko­le Są­dow­nic­twa i Pro­ku­ra­tu­ry.

Brał udział w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez KSSiP z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, a tak­że uczest­ni­czył w kon­fe­ren­cjach z za­kre­su pra­wa wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej. Jest au­to­rem kil­ku pu­bli­ka­cji z za­kre­su pra­wa i po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go, wy­stę­po­wał tak­że ja­ko pre­le­gent na kon­fe­ren­cjach kie­ro­wa­nych do praw­ni­ków i przed­się­bior­ców.

Powrót do Zespołu