Marta Romańska

Prawnik


Jest radcą prawnym. Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, na kie­run­ku pra­wo. Na­stęp­nie w 2014 ro­ku ukoń­czy­ła stu­dia po­dy­plo­mo­we z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i na­praw­cze­go na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

W trak­cie stu­diów zdo­by­wa­ła do­świad­cze­nie w naj­lep­szej kan­ce­la­rii w re­gio­nie oraz jed­nej z naj­lep­szych kan­ce­la­rii w kra­ju. W ra­mach swo­jej prak­ty­ki za­wo­do­wej zdo­by­ła wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w kie­ro­wa­niu i nad­zo­ro­wa­niu pro­ce­sów upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców, rów­nież w od­nie­sie­niu do du­żych spół­ek gieł­do­wych.

Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez KSSiP z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, a tak­że uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cjach, sym­po­zjach z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Powrót do Zespołu