Marzena Kos – Sroka

project manager


Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go. Jest radcą prawnym. Spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze praw­nej podmio­tów w upa­dło­ści ukła­do­wej oraz w re­struk­tu­ry­za­cji. Ma­rze­na Ko­s-Sro­ka in­te­re­su­je się tak­że za­gad­nie­nia­mi z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go oraz pra­wa go­spo­dar­cze­go i han­dlo­we­go. Jest wspó­łau­tor­ką pu­bli­ka­cji na­uko­wych z za­kre­su pra­wa upa­dło­ściowego i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

W trak­cie stu­diów od­by­wa­ła prak­ty­ki w Są­dzie Okrę­go­wym w Kra­ko­wie oraz Pro­ku­ra­tu­rze Re­jo­no­wej w Tar­no­wie, gdzie mia­ła oka­zję za­zna­jo­mić się z prak­tycz­nym za­sto­so­wa­niem pro­ce­du­ry kar­nej. Po­nad­to, zdo­by­ła do­świad­cze­nie w Kan­ce­la­rii Rad­cy Praw­ne­go „Ome­ga Kan­ce­la­rie Praw­ne” w Tar­no­wie, gdzie zaj­mo­wa­ła się ob­słu­gą praw­ną klien­tów oraz spo­rzą­dza­ła pi­sma pro­ce­so­we.

Powrót do Zespołu