Mateusz Waberski

project manager


Jest adwokatem. Stu­dia praw­ni­cze ukoń­czył na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Jest tak­że ab­sol­wen­tem Sz­ko­ły Pra­wa Ukra­iń­skie­go funk­cjo­nu­ją­cej w ra­mach Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go.

Po­sia­da kil­ku­let­nie do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu po­stę­po­wań upa­dło­ścio­wych i re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, za­rów­no od stro­ny dłuż­ni­ka, wie­rzy­cie­la, jak i or­ga­nu po­stę­po­wa­nia. Z waż­niej­szych pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów wy­mie­nić moż­na po­stę­po­wa­nie sa­na­cyj­ne pol­skiej sie­ci han­dlo­wej funk­cjo­nu­ją­cej w ra­mach gru­py ka­pi­ta­ło­wej, z udzia­łem po­nad dwóch ty­się­cy wie­rzy­cie­li.

Au­tor pu­bli­ka­cji z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim.

Powrót do Zespołu