dr Patryk Filipiak

doktor nauk prawnych,
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


p.filipiak@zfrsa.pl

Do­k­tor na­­uk pra­w­nych, kwalifikowany do­­ra­d­ca re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ny. Pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A. Par­t­ner i za­­ło­­ży­­ciel ka­n­ce­­la­­rii FILIPIAKBABICZ.

Wspó­­ł­twó­­r­ca no­­­we­­­go Pra­­­wa Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go. Za pra­­ce le­­gi­­sla­­cy­j­ne w tym przedmio­­cie zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Ministra Sprawiedliwości za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści.

Jest czło­n­kiem mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go sto­­wa­­rzy­­sze­­nia spe­­cja­­li­­stów za­j­mu­­ją­­cych się upa­­dło­­­ścią i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cją przed­się­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­spo­­łu Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki ds. Pra­­wa Go­­spo­­da­r­cze­­go oraz Ze­­spo­­łu Mi­­ni­­stra Spra­­wie­­dli­­wo­­­ści ds No­­we­­li­­za­­cji Pra­­wa Upa­­dło­­­ścio­­we­­go i Na­­pra­w­cze­­go. Ek­spert Ban­ku Świa­to­we­go. Członek Stowarzyszenia Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 1346/2000 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go.

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w za­­rzą­­dza­­niu kry­­zy­­so­­wym, re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji za­­gro­­żo­­nych podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych, za­­rzą­­dza­­niu ma­­ją­t­kiem nie­­wy­­pła­­ca­l­nych firm i osób fi­­zy­cz­nych oraz ochro­­nie praw wie­­rzy­­cie­­li w zwią­z­ku z nie­­wy­­pła­­ca­l­no­­­ścią ich dłu­ż­ni­­ków.

Od mo­­me­n­tu uzy­­ska­­nia li­­ce­n­cji sy­n­dy­­ka pe­ł­nił fun­k­cje ty­m­cza­­so­­we­­go nad­zo­r­cy są­­do­­we­­go, nad­zo­r­cy, za­rząd­cy lub sy­n­dy­­ka w wie­­lu po­­stę­­po­­wa­­niach pro­­wa­­dzo­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym. Do­­ty­­czy­­ły one przed­się­­biorstw dzia­­ła­­ją­­cych w ró­ż­nych bra­n­żach, m.in. bu­­do­w­la­­nej, nie­­ru­­cho­­mo­­­ścio­­wej, spo­­ży­w­czej, ha­n­dlu de­­ta­­li­cz­ne­­go czy pro­­du­k­cji me­­ta­­li i wy­­ro­­bów z me­­ta­­li.

Po­­­sia­­­da bo­­­ga­­­te do­­­świa­­d­cze­­­nie w za­­­kre­­­sie:

  • po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia przed są­­­dem re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­nym i upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym,
  • two­­­rze­­­nia i wdra­­­ża­­­nia pla­­­nów re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji,
  • po­­­zy­­­ski­­­wa­­­nia no­­­we­­­go fi­­­na­­n­so­­­wa­­­nia,
  • do­­­ra­­dz­twa kry­­­zy­­­so­­­we­­­go, w tym na rzecz du­­­żych, za­­­gro­­­żo­­­nych upa­­­dło­­­­­ścią, podmio­­­tów dzia­­­ła­­­ją­­­cych w fo­­r­mie grup ka­­­pi­­­ta­­­ło­­­wych z ka­­­pi­­­ta­­­łem za­­­gra­­­ni­­cz­nym,
  • nad­zo­­­ru nad pra­­­wi­­­dło­­­wo­­­­­ścią pro­­­wa­­­dze­­­nia dzia­­­ła­­l­no­­­­­ści go­­­spo­­­da­­r­czej (do­­­świa­­d­cze­­­nie zdo­­­by­­­wał pe­­ł­niąc fu­n­k­cję czło­­n­ka rad nad­zo­­r­czych, w tym spół­­­ki pu­­­bli­­cz­nej),
  • ob­słu­­­dze spół­­­ek pra­­­wa ha­­n­dlo­­­we­­­go, w tym ró­­w­nież spół­­­ek pu­­­bli­­cz­nych z se­­k­to­­­ra ene­­r­ge­­­ty­­cz­ne­­­go (pro­­­jekt bu­­­do­­­wy naj­wię­­k­szej w Eu­­­ro­­­pie ele­­k­tro­­w­ni ko­­n­we­­n­cjo­­­na­­l­nej z ko­­­pa­­l­nią wę­­­gla ka­­­mie­­n­ne­­­go oraz pro­­­je­­k­ty bu­­­do­­­wy farm wia­­­tro­­­wych),
  • za­­­be­­z­pie­­­cze­­­nia ma­­­ją­­t­ku przed­się­­­bio­­r­stwa przed zni­­sz­cze­­­niem, uszko­­­dze­­­niem lub za­­­w­ła­­sz­cze­­­niem go przez oso­­­by po­­­stro­­n­ne,
  • sza­­­co­­­wa­­­nia wa­­r­to­­­­­ści przed­się­­­biorstw oraz po­­­sz­cze­­­gó­­l­nych skła­­d­ni­­­ków ich ma­­­ją­­t­ku.

Wy­­ró­ż­nia się ta­k­że sze­­ro­­ką wie­­dzą teo­­re­­ty­cz­ną, po­­zwa­­la­­ją­­cą na wy­­ko­­rzy­­sta­­nie pra­­wa w naj­e­fe­k­ty­w­nie­j­szy w da­­nych wa­­ru­n­kach spo­­sób. Jest adiunktem i wy­­kła­­do­w­cą na Uni­­we­r­sy­­te­­cie im. Ada­­ma Mi­c­kie­­wi­­cza, gdzie na Wy­­dzia­­le Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji wy­­kła­­da pra­­wo upa­­dło­­­ścio­­we i restrukturyzacyjne. Ja­­ko pre­­le­­gent wy­­stę­­pu­­je na ko­n­fe­­re­n­cjach i ko­n­gre­­sach po­­świę­­co­­nych Pra­­wu upa­­dło­­­ścio­­wemu i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji.

Powrót do Zespołu