dr Patryk Filipiak

doktor nauk prawnych,
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


Do­­k­tor na­­­uk pra­­w­nych, kwa­li­fi­ko­wa­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny, adwokat. Pre­­­zes Za­­­rzą­­­du Zi­­m­me­­r­man Fi­­­li­­­piak Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cja S.A. Pa­r­t­ner i za­­­ło­­­ży­­­ciel ka­­n­ce­­­la­­­rii FILIPIAKBABICZ.

Wspó­­­ł­twó­­­r­ca no­­­­we­­­­go Pra­­­­wa Re­­­­stru­­­k­tu­­­­ry­­­­za­­­­cy­­­j­ne­­­­go. Za pra­­­ce le­­­gi­­­sla­­­cy­­j­ne w tym przedmio­­­cie zo­­­stał odz­na­­­­czo­­­­ny me­­­­da­­­­lem Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści za za­­­­słu­­­­gi dla wy­­­­mia­­­­ru spra­­­­wie­­­­dli­­­­wo­­­­­­­ści.

Jest czło­­n­kiem mię­­­dzy­­­na­­­ro­­­do­­­we­­­go sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nia spe­­­cja­­­li­­­stów za­­j­mu­­­ją­­­cych się upa­­­dło­­­­­ścią i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cją przed­się­­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki ds. Pra­­­wa Go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go oraz Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści ds No­­­we­­­li­­­za­­­cji Pra­­­wa Upa­­­dło­­­­­ścio­­­we­­­go i Na­­­pra­­w­cze­­­go. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji oraz Sek­cji Upa­dło­ścio­wej In­sty­tu­tu Al­ler­han­da.

Wspó­­­­łau­­­­tor i re­­­­da­­­k­tor ko­­­­me­­­n­ta­­­­rza do pra­­­­wa re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go, ko­­­­me­­­n­ta­­­­rza do upa­­­­dło­­­­­­­ści ko­­­n­su­­­­me­­n­c­kiej i ko­­­­me­­­n­ta­­­­rza do roz­­­­po­­­­rzą­­­­dze­­­­nia 1346/2000 w spra­­­­wie po­­­­stę­­­­po­­­­wa­­­­nia upa­­­­dło­­­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­­łau­­tor Sy­­ste­­mu Pra­­wa Upa­­dło­­­ścio­­we­­go i Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go oraz ki­­­l­ku­­­­dzie­­­­się­­­­ciu in­­­­nych pu­­­­bli­­­­ka­­­­cji z dzie­­­­dzi­­­­ny pra­­­­wa go­­­­spo­­­­da­­­r­cze­­­­go.

Spe­­­cja­­­li­­­zu­­­je się w za­­­rzą­­­dza­­­niu kry­­­zy­­­so­­­wym, re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji za­­­gro­­­żo­­­nych podmio­­­tów go­­­spo­­­da­­r­czych, za­­­rzą­­­dza­­­niu ma­­­ją­­t­kiem nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­nych firm i osób fi­­­zy­­cz­nych oraz ochro­­­nie praw wie­­­rzy­­­cie­­­li w zwią­­z­ku z nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­no­­­­­ścią ich dłu­­ż­ni­­­ków.

Od mo­­­me­­n­tu uzy­­­ska­­­nia li­­­ce­­n­cji sy­­n­dy­­­ka pe­­ł­nił fu­n­k­cje ty­­m­cza­­­so­­­we­­­go nad­zo­­r­cy są­­­do­­­we­­­go, nad­zo­­r­cy, za­­rzą­d­cy lub sy­­n­dy­­­ka w wie­­­lu po­­­stę­­­po­­­wa­­­niach pro­­­wa­­­dzo­­­nych przed są­­­dem upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym. Do­­­ty­­­czy­­­ły one przed­się­­­biorstw dzia­­­ła­­­ją­­­cych w ró­­ż­nych bra­­n­żach, m.in. bu­­­do­­w­la­­­nej, nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ścio­­­wej, spo­­­ży­­w­czej, ha­­n­dlu de­­­ta­­­li­­cz­ne­­­go czy pro­­­du­­k­cji me­­­ta­­­li i wy­­­ro­­­bów z me­­­ta­­­li.

Po­­­­sia­­­­da bo­­­­ga­­­­te do­­­­świa­­­d­cze­­­­nie w za­­­­kre­­­­sie:

  • po­­­­stę­­­­po­­­­wa­­­­nia przed są­­­­dem re­­­­stru­­­k­tu­­­­ry­­­­za­­­­cy­­­j­nym i upa­­­­dło­­­­­­­ścio­­­­wym,
  • two­­­­rze­­­­nia i wdra­­­­ża­­­­nia pla­­­­nów re­­­­stru­­­k­tu­­­­ry­­­­za­­­­cji,
  • po­­­­zy­­­­ski­­­­wa­­­­nia no­­­­we­­­­go fi­­­­na­­­n­so­­­­wa­­­­nia,
  • do­­­­ra­­­dz­twa kry­­­­zy­­­­so­­­­we­­­­go, w tym na rzecz du­­­­żych, za­­­­gro­­­­żo­­­­nych upa­­­­dło­­­­­­­ścią, podmio­­­­tów dzia­­­­ła­­­­ją­­­­cych w fo­­­r­mie grup ka­­­­pi­­­­ta­­­­ło­­­­wych z ka­­­­pi­­­­ta­­­­łem za­­­­gra­­­­ni­­­cz­nym,
  • nad­zo­­­­ru nad pra­­­­wi­­­­dło­­­­wo­­­­­­­ścią pro­­­­wa­­­­dze­­­­nia dzia­­­­ła­­­l­no­­­­­­­ści go­­­­spo­­­­da­­­r­czej (do­­­­świa­­­d­cze­­­­nie zdo­­­­by­­­­wał pe­­­ł­niąc fu­­n­k­cję czło­­­n­ka rad nad­zo­­­r­czych, w tym spół­­­­ki pu­­­­bli­­­cz­nej),
  • ob­słu­­­­dze spół­­­­ek pra­­­­wa ha­­­n­dlo­­­­we­­­­go, w tym ró­­­w­nież spół­­­­ek pu­­­­bli­­­cz­nych z se­­­k­to­­­­ra ene­­­r­ge­­­­ty­­­cz­ne­­­­go (pro­­­­jekt bu­­­­do­­­­wy naj­wię­­­k­szej w Eu­­­­ro­­­­pie ele­­­k­tro­­­w­ni ko­­­n­we­­­n­cjo­­­­na­­­l­nej z ko­­­­pa­­­l­nią wę­­­­gla ka­­­­mie­­­n­ne­­­­go oraz pro­­­­je­­­k­ty bu­­­­do­­­­wy farm wia­­­­tro­­­­wych),
  • za­­­­be­­­z­pie­­­­cze­­­­nia ma­­­­ją­­­t­ku przed­się­­­­bio­­­r­stwa przed zni­­­sz­cze­­­­niem, uszko­­­­dze­­­­niem lub za­­­­w­ła­­­sz­cze­­­­niem go przez oso­­­­by po­­­­stro­­­n­ne,
  • sza­­­­co­­­­wa­­­­nia wa­­­r­to­­­­­­­ści przed­się­­­­biorstw oraz po­­­­sz­cze­­­­gó­­­l­nych skła­­­d­ni­­­­ków ich ma­­­­ją­­­t­ku.

Wy­­­ró­­ż­nia się ta­­k­że sze­­­ro­­­ką wie­­­dzą teo­­­re­­­ty­­cz­ną, po­­­zwa­­­la­­­ją­­­cą na wy­­­ko­­­rzy­­­sta­­­nie pra­­­wa w naj­e­­fe­­k­ty­­w­nie­­j­szy w da­­­nych wa­­­ru­­n­kach spo­­­sób. Jest ad­iunk­tem i wy­­­kła­­­do­­w­cą na Uni­­­we­­r­sy­­­te­­­cie im. Ada­­­ma Mi­­c­kie­­­wi­­­cza, gdzie na Wy­­­dzia­­­le Pra­­­wa i Ad­mi­­­ni­­­stra­­­cji wy­­­kła­­­da pra­­­wo upa­­­dło­­­­­ścio­­­we i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Ja­­­ko pre­­­le­­­gent wy­­­stę­­­pu­­­je na ko­­n­fe­­­re­­n­cjach i ko­­n­gre­­­sach po­­­świę­­­co­­­nych Pra­­­wu upa­­­dło­­­­­ścio­­­wemu i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji.

Powrót do Zespołu