Paweł Buza

doradca restrukturyzacyjny

Jest ab­sol­wen­tem pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ma­rii Cu­rie­-Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wał ja­ko asy­stent sę­dzie­go w obu war­szaw­skich wy­dzia­łach dla spraw upa­dło­ścio­wych i na­praw­czych oraz we współ­pra­cy z jed­nym z war­szaw­skich syn­dy­ków. Ja­ko wo­lon­ta­riusz ak­tyw­nie dzia­łał w Fun­da­cji Aca­de­mia Iu­ris.

Zaj­mu­je się głów­nie ob­słu­gą praw­ną syn­dy­ków, za­rząd­ców i nad­zor­ców są­do­wych w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych i re­struk­tu­ry­za­cyj­nych. Pa­weł Bu­za po­sia­da li­cen­cję do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Powrót do Zespołu