Piotr Zimmerman

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


p.zimmerman@zfrsa.pl

Kwalifikowany do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny, Pre­zes Za­rzą­du Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Za­ło­ży­ciel i Part­ner Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

Ce­nio­ny eks­pert z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cji. Li­der w spe­cja­li­za­cji Pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze w ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­ni­czych Rzecz­po­spo­li­tej od 2008 r. No­mi­no­wa­ny w ran­kin­gu Cham­bers & Part­ners Eu­ro­pe od 2015 w ka­­­te­­­go­­­rii Re­­­stru­­c­tu­­­ri­­n­g/In­so­­­lve­­n­cy (Band 1). Współ­twór­ca no­we­go Pra­wa Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w re­pre­zen­to­wa­niu dłuż­ni­ków w po­stę­po­wa­niach zmie­rza­ją­cych we wszyst­kich zna­nych pra­wu pro­ce­du­rach do za­war­cia ukła­du. Prze­pro­wa­dził mię­dzy in­ny­mi:

 • pierw­sze i naj­więk­sze w Pol­sce po­stę­po­wa­nia na­praw­cze (je­den z naj­więk­szych pro­du­centów mię­sa, du­ży eks­por­ter wy­ro­bów mlecz­nych, czo­ło­wy pol­ski pro­du­cent wy­ro­bów skó­rza­nych, kra­kow­ska spół­ka nie­ru­cho­mo­ścio­wa),
 • układ w upa­dło­ści we­dług prze­pi­sów o upa­dło­ści de­we­lo­per­skiej - prze­gło­so­wa­ny układ li­kwi­da­cyj­ny,
 • za­koń­czo­ne suk­ce­sem po­stę­po­wa­nia zmie­rza­ją­ce do za­war­cia ukła­du:
  • spół­ki no­to­wa­nej na War­szaw­skiej Gieł­dzie Pa­pie­rów War­to­ścio­wych ofe­ru­ją­cej usłu­gi te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, cal­l-cen­ter i me­dial­ne za po­śred­nic­twem spół­ek za­leż­nych (po­nad 100 mln dłu­gu) – układ przy­ję­ty i za­twier­dzo­ny,
  • du­żej spół­ki bu­dow­nic­twa dro­go­we­go (200 mln zł dłu­gu) – zmia­na spo­so­bu pro­wa­dze­nia po­stę­po­wa­nia z li­kwi­da­cyj­ne­go na ukła­do­we, przy­ję­cie ukła­du w to­ku,
  • licz­ne po­stę­po­wa­nia ukła­do­we ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.
 • ob­słu­gę praw­ną w to­ku po­stę­po­wa­nia li­kwi­da­cyj­ne­go po­le­ga­ją­cą na re­pre­zen­ta­cji in­te­re­sów za­rzą­du naj­więk­szej fir­my na ryn­ku dys­try­bu­cji pa­pie­ru w Pol­sce,
 • po­nad­to, do­ra­dzał w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych osób fi­zycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą ma­łych i śred­nich przed­się­bior­ców jak i naj­więk­szych pol­skich spół­ek, po­ma­ga­jąc od­na­leźć opty­mal­ne dla wła­ści­cie­li i za­rzą­dów roz­wią­za­nia.
 • prowadzi i doradza w postępowaniach o zatwierdzenie układu, przyspieszonych układowych, układowych i sanacyjnych.

Jest autorem siedmiu wydań monografii „Prawo Upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. Pu­bli­ka­cje Pio­tra Zim­mer­ma­na uka­zu­ją się w pra­sie spe­cja­li­stycz­nej pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej, jest eks­per­tem i komentatorem dla m.in.: Rzecz­po­spo­li­tej, Dzien­ni­ka Ga­ze­ty Praw­nej i Pulsu Biznesu. Wy­stę­pu­je ja­ko pre­le­gent na kon­fe­ren­cjach po­świę­co­nych te­ma­ty­ce pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, pra­wa upa­dło­ścio­we­go i na­praw­cze­go oraz pra­wa spół­ek.

Powrót do Zespołu