Piotr Zimmerman

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


Kwa­li­fi­ko­wa­ny do­­ra­d­ca re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ny, Pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A. Za­­ło­­ży­­ciel i Par­t­ner Kan­ce­la­rii Zim­mer­man Sie­ra­kow­ski i Part­ne­rzy, radca prawny.

Ce­­nio­­ny eks­­pert z za­­kre­­su pra­­wa upa­­dło­­­ścio­­we­­go i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji. Li­­der w spe­­cja­­li­­za­­cji Pra­­wo upa­­dło­­­ścio­­we i na­­pra­w­cze w ra­n­ki­n­gu Ka­n­ce­­la­­rii Pra­w­ni­­czych Rze­cz­po­­spo­­li­­tej od 2008 r. No­­mi­­no­­wa­­ny w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe od 2015 w ka­­­­te­­­­go­­­­rii Re­­­­stru­­­c­tu­­­­ri­­­n­g/In­so­­­­lve­­­n­cy (Band 1). Wspó­ł­twó­r­ca no­­we­­go Pra­­wa Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go. By­­ły sę­­dzia są­­dów upa­­dło­­­ścio­­wych w Wa­r­sza­­wie i Sz­cze­­ci­­nie, wie­­lo­­le­t­ni sę­­dzia-komisarz w naj­wię­k­szych po­­stę­­po­­wa­­niach upa­­dło­­­ścio­­wych w Po­l­sce.

Po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w re­­pre­­ze­n­to­­wa­­niu dłu­ż­ni­­ków w po­­stę­­po­­wa­­niach zmie­­rza­­ją­­cych we wszy­st­kich zna­­nych pra­­wu pro­­ce­­du­­rach do za­­wa­r­cia ukła­­du. Prze­­pro­­wa­­dził mię­­dzy in­­ny­­mi:

 • pier­w­sze i naj­wię­k­sze w Po­l­sce po­­stę­­po­­wa­­nia na­­pra­w­cze (je­­den z naj­wię­k­szych pro­­du­­cen­tów mię­­sa, du­­ży eks­­po­r­ter wy­­ro­­bów mle­cz­nych, czo­­ło­­wy po­l­ski pro­­du­­cent wy­­ro­­bów skó­­rza­­nych, kra­­ko­w­ska spół­­ka nie­­ru­­cho­­mo­­­ścio­­wa),
 • układ w upa­­dło­­­ści we­­dług prze­­pi­­sów o upa­­dło­­­ści de­­we­­lo­­pe­r­skiej – prze­­gło­­so­­wa­­ny układ li­­kwi­­da­­cy­j­ny,
 • za­­ko­ń­czo­­ne su­k­ce­­sem po­­stę­­po­­wa­­nia zmie­­rza­­ją­­ce do za­­wa­r­cia ukła­­du:
  • spół­­ki no­­to­­wa­­nej na Wa­r­sza­w­skiej Gie­ł­dzie Pa­­pie­­rów Wa­r­to­­­ścio­­wych ofe­­ru­­ją­­cej usłu­­gi te­­le­­ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­ne, ca­l­l-ce­n­ter i me­­dia­l­ne za po­­śre­d­ni­c­twem spół­­ek za­­le­ż­nych (po­­nad 100 mln dłu­­gu) – układ przy­­ję­­ty i za­­twie­r­dzo­­ny,
  • du­­żej spół­­ki bu­­do­w­ni­c­twa dro­­go­­we­­go (200 mln zł dłu­­gu) – zmia­­na spo­­so­­bu pro­­wa­­dze­­nia po­­stę­­po­­wa­­nia z li­­kwi­­da­­cy­j­ne­­go na ukła­­do­­we, przy­­ję­­cie ukła­­du w to­­ku,
  • li­cz­ne po­­stę­­po­­wa­­nia ukła­­do­­we ma­­łych i śre­d­nich przed­się­­biorstw.
 • ob­słu­­gę pra­w­ną w to­­ku po­­stę­­po­­wa­­nia li­­kwi­­da­­cy­j­ne­­go po­­le­­ga­­ją­­cą na re­­pre­­ze­n­ta­­cji in­­te­­re­­sów za­­rzą­­du naj­wię­k­szej fi­r­my na ry­n­ku dys­­try­­bu­­cji pa­­pie­­ru w Po­l­sce,
 • po­­na­d­to, do­­ra­­dzał w sy­­tu­­a­cjach kry­­zy­­so­­wych osób fi­­zy­cz­nych pro­­wa­­dzą­­cych dzia­­ła­l­ność go­­spo­­da­r­czą ma­­łych i śre­d­nich przed­się­­bio­r­ców jak i naj­wię­k­szych po­l­skich spół­­ek, po­­ma­­ga­­jąc od­na­­leźć opty­­ma­l­ne dla wła­­­ści­­cie­­li i za­­rzą­­dów roz­­wią­­za­­nia.
 • pro­wa­dzi i do­ra­dza w po­stę­po­wa­niach o za­twier­dze­nie ukła­du, przy­spie­szo­nych ukła­do­wych, ukła­do­wych i sa­na­cyj­nych.

Jest au­to­rem sied­miu wy­dań mo­no­gra­fii „Pra­wo Upa­dło­ścio­we. Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Ko­men­ta­rz”. Pu­­bli­­ka­­cje Pio­­tra Zi­m­me­r­ma­­na uka­­zu­­ją się w pra­­sie spe­­cja­­li­­sty­cz­nej po­l­skiej i mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wej, jest eks­­pe­r­tem i ko­men­ta­to­rem dla m.in.: Rze­cz­po­­spo­­li­­tej, Dzie­n­ni­­ka Ga­­ze­­ty Pra­w­nej i Pul­su Bi­zne­su. Wy­­stę­­pu­­je ja­­ko pre­­le­­gent na ko­n­fe­­re­n­cjach po­­świę­­co­­nych te­­ma­­ty­­ce pra­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, pra­­wa upa­­dło­­­ścio­­we­­go i na­­pra­w­cze­­go oraz pra­­wa spół­­ek.

Powrót do Zespołu