Sebastian Maciejczyk

Jest ab­sol­wen­tem pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ma­rii Cu­rie­-Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wał ja­ko asy­stent sę­dzie­go w obu war­szaw­skich wy­dzia­łach dla spraw upa­dło­ścio­wych i na­praw­czych oraz we współ­pra­cy z jed­nym z war­szaw­skich syn­dy­ków. Ja­ko wo­lon­ta­riusz ak­tyw­nie dzia­łał w Fun­da­cji Aca­de­mia Iu­ris. Zaj­mu­je się głów­nie ob­słu­gą praw­ną syn­dy­ków, za­rząd­ców i nad­zor­ców są­do­wych w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych i re­struk­tu­ry­za­cyj­nych. Pa­weł Bu­za po­sia­da li­cen­cję do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Ab­sol­went Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie.

Pra­cę dy­plo­mo­wą pt.: „Ra­da nad­zor­cza w spół­ce z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią” przy­go­to­wał pod kie­run­kiem dr hab. prof. UKSW To­ma­sza Sie­miąt­kow­skie­go.

Po­sia­da dy­plom stu­dium pody­plomowego or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Uczel­nię Ła­zar­skie­go w War­sza­wie – „Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne i upa­dło­ścio­we (re­struk­tu­ry­za­cja i li­kwi­da­cja przed­się­bior­stwa)”. Uczest­nik pody­plomowych stu­diów przy Sz­ko­le Głów­nej Han­dlo­wej – „Za­rzą­dza­nie re­struk­tu­ry­za­cją i na­pra­wą przed­się­bior­stw”.

Spe­cja­li­zu­je się w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym i eg­ze­ku­cji świad­czeń pie­nięż­nych. Po­nad­to, in­te­re­su­je się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­ce­sem cy­wil­nym oraz kar­ną od­po­wie­dzial­no­ścią ka­dry me­na­dżer­skiej, syn­dy­ków, za­rząd­ców i dłuż­ni­ków.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim i ro­syj­skim.​

Powrót do Zespołu