Alicja Wilk

project manager

Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­ła w ad­mi­ni­stra­cji skar­bo­wej, spe­cja­li­zu­jąc się w pro­wa­dze­niu spraw kar­no­-skar­bo­wych i po­sze­rza­jąc wie­dzę w za­kre­sie pra­wa po­dat­ko­we­go i ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Na­stęp­nie pra­cu­jąc w or­ga­nach ści­ga­nia, pro­wa­dząc spra­wy kar­ne go­spo­dar­cze, w tym zwią­za­ne z od­po­wie­dzial­no­ścią za nad­uży­cie udzie­lo­nych upraw­nień lub nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków osób zaj­mu­ją­cych się spra­wami ma­jąt­ko­wy­mi lub dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą in­nych podmio­tów.

Ukoń­czy­ła stu­dia po­dy­plo­mo­we na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu kie­ru­nek „Fi­nan­se i ra­chun­ko­wo­ść”. Ak­tu­al­nie jest uczest­ni­kiem stu­diów po­dy­plo­mo­wych na Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie „Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne i upa­dło­ścio­we (re­struk­tu­ry­za­cja i li­kwi­da­cja przed­się­bior­stwa)”.

In­te­re­su­je się za­gad­nie­nia­mi z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, go­spo­dar­cze­go i han­dlo­we­go.

Powrót do Zespołu