Inne postępowania

Postępowania

07.11.2022

Przetarg na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zakończony

+

Syndyk masy upadłości Anny Czerwińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:

  • 30 udziałów w AuditGo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łbiska (gm. Piaseczno), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909301.

Cena wywoławcza wynosi 183,60 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 60/100).

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.

Kontakt: e-mail: bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl oraz tel. +48 22 46 81 211.

Do pobrania:

1. Postanowienie

2. Regulamin przetargu

3. Umowa spółki AuditGo sp. z o.o.

4. Wycena udziałów

5. Wzór oferty

13.10.2022

Prze­targ na sprze­daż udzia­łów w spół­ce z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią - zakończony

+

Syndyk masy upadłości Anny Czerwińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:

330 udziałów w AuditGo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łbiska (gm. Piaseczno), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909301.

Cena wywoławcza wynosi 918,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100).

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 31 października 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.

Kontakt: e-mail: Bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl oraz tel. +48 22 46 81 211.

Do pobrania:

1. Postanowienie

2. Regulamin przetargu

3. Umowa AuditGo sp. z o.o.

4. Wycena udziałów

5. Wzór oferty

15.09.2022

Przetarg na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zakończony

+

Syndyk masy upadłości Anny Czerwińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:

30 udziałów w AuditGo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łbiska (gm. Piaseczno) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909301, o wartości rynkowej 61,20 zł każdy i o łącznej wartości rynkowej 1.836,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset trzydzieści sześć).

Cena wywoławcza wynosi 1.836,00 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 29 września 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży na stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: e-mail: Bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl oraz tel. +48 22 46 81 211.

Do pobrania:

1. Postanowienie

2. Regulamin przetargu

3. Umowa AuditGo sp. z o.o.

4. Wycena udziałów

5. Wzór oferty