Dla wierzycieli

Wszy­scy mo­że­my być wie­rzy­cie­la­mi nie­wy­pła­cal­ne­go dłuż­ni­ka. Do­ty­czy to in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych, do­staw­ców, klien­tów, pra­cow­ni­ków oraz podmio­tów pu­blicz­nych.

Prak­ty­ka po­ka­zu­je, że nie jest ła­two sko­rzy­stać ze wszyst­kich praw, ja­kie teo­re­tycz­nie słu­żą nam w po­stę­po­wa­niu re­struk­tu­ry­za­cyj­nym. Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni dą­ży­my do ochro­ny praw wszyst­kich wie­rzy­cie­li – o ile to moż­li­we i eko­no­micz­nie uza­sad­nio­ne – po­przez ra­to­wa­nie part­ne­ra przed li­kwi­da­cją.

Uz­dra­wia­jąc bi­znes kon­tra­hen­ta, pro­wa­dzi­my do odzy­ska­nia na­leż­no­ści oraz czer­pa­nia zy­sków z dal­szej współ­pra­cy bi­znesowej.

Rozwiń wszystko

Składanie wniosków

o otwarcie postępowania sanacyjnego lub wniosków o zarząd przymusowy

Doradzamy kiedy należy wykorzystać zaawansowane instrumenty restrukturyzacyjne – np. pozbawiające dłużnika prawa zarządu, umożliwiające znaczną redukcję zatrudnienia oraz odstąpienie od niekorzystnych kontraktów handlowych.

Ochrona praw i wierzycieli

w postępowaniach restrukturyzacyjnych (Zgromadzenie wierzycieli, Rada wierzycieli)

Obsługujemy procesy głosowania wierzycieli i liczenia głosów, w których bierze udział kilkuset do kilku tysięcy podmiotów. Analizujemy propozycje układowe pod kątem korzyści finansowych, wykonalności, zasadności podziału wierzycieli na grupy interesów oraz braków formalnych. Zwiększamy wpływ wierzycieli na postępowanie, poprzez powoływanie Rad wierzycieli.

Systemy wczesnego wykrywania
niewypłacalności kontrahentów

InsoALERT

Wdrażamy instrumenty pozwalające na skuteczne wykrywanie pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrahentów. Sprawdzamy efektywność systemów – czy umożliwiają one podjęcie działań naprawczych na wczesnych etapach kryzysu.

Dynamiczny proces wypracowania układu

InsoLAB

  • To autorski program przygotowywania i wdrażania rozwiązań restrukturyzacyjnych, który pozwala na szybkie znalezienie platformy porozumienia między wierzycielami i firmami w kryzysie.
  • Oparty jest o warsztatowe i praktyczne podejście do analizy i konstruowania rozwiązań przywracających wzrost firmom.
  • Pozwala na dynamiczny proces wprowadzania zmian, dzięki zaangażowaniu specjalistów obu stron poszukujących wyjścia z kryzysu, przy współudziale konsultantów zewnętrznych.
  • Wykorzystuje narzędzia i doświadczenia w prototypowaniu modeli planów restrukturyzacyjnych, umożliwiające szybki wybór najlepszego rozwiązania.
  • Zapewnia optymalizację pod kątem prawnym od momentu samego rozpoczęcia procesu, co umożliwia sprawne postępowanie przed sądami restrukturyzacyjnymi.

Analiza przedrestrukturyzacyjna

Badamy stan prawno-podatkowy i kondycję finansową. Oceniamy efektywność pracy oraz aspekty organizacyjno-zarządcze. Analizujemy otoczenie biznesowe, branżę i sektor działalności.

Wsparcie ekonomiczne

decyzji restrukturyzacyjnych

Analizujemy i weryfikujemy informacje dotyczące planowanych działań: nakłady, źródła finansowania, kryteria oraz metody oceny efektywności i ryzyka (np. likwidacji firmy), zdolności zarządcze, a także stopień zaspokojenia wierzycieli.

Nadzór i kontrola

nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych

Sprawujemy nadzór nad realizacją zawartych układów jako sądowy nadzorca. Monitorujemy sprawność działań naprawczych w charakterze pełnomocników wierzycieli. Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni możemy być wskazywani przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu. Doświadczenie oraz dobra reputacja naszych doradców umożliwia uzyskanie odpowiedniej zgody sądu restrukturyzacyjnego, uzależnionej od poparcia co najmniej 30% wierzycieli.

Dowiedz się więcej o Prawie restrukturyzacyjnym.