Zespół

Spół­ka Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. po­wsta­ła w od­po­wie­dzi na po­trze­by firm w kry­zy­sie, wie­rzy­cie­li oraz są­dów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych. Nasz ze­spół po­sia­da uni­kal­ne po­łą­cze­nie eks­perc­kiej wie­dzy praw­nej i eko­no­micz­nej, ro­ze­zna­nia pra­cy w są­dzie, zna­jo­mo­ści ryn­ku fi­nan­so­we­go oraz za­ple­cza me­ne­dżer­skie­go. Ro­zu­mie­my no­we Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Two­rzy­li­śmy je i na bie­żą­co ko­men­tu­je­my.

Anna Michalska

Anna Michalska

dr Bartosz Sierakowski

dr Bartosz Sierakowski

Jacek Hampelski

Jacek Hampelski

Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman

Konrad Forysiak

Konrad Forysiak

dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

Marzena Kos - Sroka

Marzena Kos - Sroka

Norbert Frosztęga

Norbert Frosztęga

Marta Łużyńska

Marta Łużyńska

Piotr Kempiński

Piotr Kempiński

Mateusz Waberski

Mateusz Waberski

Ewa Gajewska

Ewa Gajewska

Hubert Zieliński

Hubert Zieliński

Marta Romańska

Marta Romańska

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Justyna Pilśnik

Justyna Pilśnik

Paweł Buza

Paweł Buza