Norbert Frosztęga

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


Spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze praw­nej przed­się­bior­ców w za­kre­sie pra­wa upa­dło­ścio­we­go oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Jest adwokatem. Świad­czy usłu­gi praw­ne na rzecz wszyst­kich uczest­ni­ków pro­ce­sów in­sol­wen­cyj­nych (w tym: dłuż­ni­ków, wie­rzy­cie­li, syn­dy­ków, nad­zor­ców są­do­wych oraz za­rząd­ców) na wszyst­kich eta­pach, tj. po­cząw­szy od do­bo­ru wła­ści­wej stra­te­gii re­struk­tu­ry­za­cji, po­przez przy­go­to­wa­nie wnio­sku oraz przez ca­łe po­stę­po­wa­nie, aż po je­go pra­wo­moc­ne za­koń­cze­nie. Na bie­żą­co do­ra­dza w kil­ku­dzie­się­ciu po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych i re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, w tym do­ty­czą­cych spół­ek pu­blicz­nych z róż­nych bran­ży, gdzie licz­ba wie­rzy­cie­li li­czo­na jest w ty­sią­cach, a ma­ją­tek w set­kach mi­lio­nów zło­tych.

Nor­bert Frosz­tę­ga za­stę­pu­je tak­że Klien­tów w ra­mach pro­ce­sów są­do­wych w spra­wach go­spo­dar­czych, w tym w wie­lu po­stę­po­wa­niach zwią­za­nych z od­po­wie­dzial­no­ścią ka­dry me­na­dżer­skiej za dłu­gi za­rzą­dza­nych podmio­tów. Przed­mio­tem szcze­gól­ne­go za­in­te­re­so­wa­nia jest na­to­miast in­sty­tu­cja przy­go­to­wa­nej li­kwi­da­cji (tzw. pre­-pack), gdzie mo­że po­chwa­lić się m.in. sku­tecz­nym prze­pro­wa­dze­niem naj­więk­sze­go pre­-packu w hi­sto­rii tej in­sty­tu­cji w Pol­sce, je­śli cho­dzi o ce­nę sprze­da­ży. In­te­re­su­je się nad­to za­gad­nie­nia­mi z po­gra­ni­cza pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych oraz pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Jest au­to­rem ok. 50 pu­bli­ka­cji z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, pu­bli­ko­wa­nych za­rów­no w pra­sie, jak i cza­so­pi­smach bran­żo­wych (w tym: Mo­ni­tor Pra­wa Ban­ko­we­go oraz Do­rad­ca Re­struk­tu­ry­za­cyj­ny). Pro­wa­dzi szko­le­nia z za­kre­su pra­wa in­sol­wen­cyj­ne­go.

Ukoń­czył pra­wo na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim w Kra­ko­wie. Pra­cę ma­gi­ster­ską pt.: „Praw­no­kar­ne aspek­ty in­sty­tu­cji świad­ka ko­ron­ne­go” na­pi­sał pod kie­run­kiem dr. hab. Zbi­gnie­wa Ćwią­kal­skie­go w Ka­te­drze Pra­wa Kar­ne­go Ma­te­rial­ne­go UJ.

Powrót do Zespołu