Piotr Kempiński

project manager


Jest radcą prawnym. Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie re­struk­tu­ry­za­cyj­nym i upa­dło­ścio­wym. W krę­gu je­go za­in­te­re­so­wań znaj­du­je się rów­nież pra­wo spół­ek han­dlo­wych oraz pra­wo ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go.

Ab­sol­went pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Obro­nił pra­cę ma­gi­ster­ską z za­kre­su pra­wa han­dlo­we­go. Ukoń­czył rów­nież stu­dia na kie­run­ku fi­nan­se i ra­chun­ko­wość na Wy­dzia­le Za­rzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Po­zna­niu, gdzie obro­nił pra­cę ma­gi­ster­ską w dzie­dzi­nie fi­nan­sów.

Po­sia­da do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu du­żych i skom­pli­ko­wa­nych po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych i upa­dło­ścio­wych z per­spek­ty­wy or­ga­nu po­stę­po­wa­nia, obej­mu­ją­ce m.in. oce­nę wpły­wu tych po­stę­po­wań na sfe­rę sto­sun­ków cy­wil­no­praw­nych dłuż­ni­ka, wdra­ża­nie dzia­łań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, za­bez­pie­cze­nie i li­kwi­da­cję skład­ni­ków ma­jąt­ko­wych. W te­go ro­dza­ju po­stę­po­wa­niach uczest­ni­czy rów­nież po stro­nie wie­rzy­cie­la i dłuż­ni­ka (m.in. przy­go­to­wu­je wnio­ski o otwar­cie po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i o ogło­sze­nie upa­dło­ści).

Powrót do Zespołu