Marta Łużyńska

project manager


Ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Obro­ni­ła pra­cę ma­gi­ster­ską za­ty­tu­ło­wa­ną „Pra­wo wła­ści­we dla zo­bo­wią­zań wy­ni­ka­ją­cych z czy­nów nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji”. Jest radcą prawnym. In­te­re­su­je się pra­wem upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cyj­nym oraz pra­wem cy­wil­nym.

Prak­ty­kę za­wo­do­wą zdo­by­wa od 3 ro­ku stu­diów, pra­cu­jąc w kan­ce­la­riach praw­nych ob­słu­gu­ją­cych głów­nie przed­się­bior­ców. Ma do­świad­cze­nie w za­kre­sie dzia­łań eg­ze­ku­cyj­nych po­dej­mo­wa­nych przez wie­rzy­cie­li ce­lem odzy­ska­nia na­leż­no­ści od dłuż­ni­ków. Po­nad­to by­ła pół­rocz­ną sty­pen­dyst­ką pro­gra­mu Era­smus na jed­nym z uni­wer­sy­te­tów w Hisz­pa­nii. Dzię­ki te­mu mia­ła oka­zję zgłę­bić hisz­pań­skie pra­wo go­spo­dar­cze, pra­wo mał­żeń­skie oraz mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo han­dlo­we.

Powrót do Zespołu