Inne postępowania

Postępowania

Ascot Finance S.A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

w dniu 2 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2021 (6250), poz. 35797, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu wobec Ascot Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 9 (00-052 Warszawa), KRS: 0000620545.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej jako: „Tarcza 4.0”), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Spółka jest emitentem obligacji, a zatem niniejsze uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Spółki toczy się przy uwzględnieniu art. 363 ust. 3 p.r. w zw. z art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z układem częściowym nieobejmującym obligatariuszy.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego na dzień 1 czerwca 2021 r., zobowiązania powstałe przed tą datą zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe począwszy od 1 czerwca 2021 r., powinny być na bieżąco regulowane przez Spółkę w toku postępowania.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: warszawa@zfrsa.pl.

Obwieszczenie


09.02.2022

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

+

25.01.2022

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone wobec dłużnika Ascot Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zostało zakończone wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 15 października 2021 r. o zatwierdzeniu układu częściowego, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRz 126/21. Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca układu, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.).

02.12.2021

Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

+

Szanowni Państwo,

w dniu 15 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika – Ascot Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000620545) o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, postanowieniem z dnia 15 października 2021 roku (sygn. akt XVIII GRz 126/21), sprostowanym postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 r., postanowił zatwierdzić układ częściowy w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Ascot Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 000062054).

Obwieszczenie