Inne postępowania

Kontakt:

poznan@zfrsa.pl

Postępowania

Deiko sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki Deiko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-521), przy ul. Juliusza Słowackiego 55/1, KRS: 813418, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt PO1P/GRz-nu/33/2024. W dniu 8 lutego 2024 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 7 lutego 2024 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Deiko sp. z o.o. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą PO1P/GRz-nu/33/2024. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej: poznan@zfrsa.pl lub pod numerem telefonu +48 61 222 43 81.

Obwieszczenie