Inne postępowania

Kontakt:

poznan@zfrsa.pl

Postępowania

Energo – Utech

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7 (61-144), KRS: 33439, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt PO1P/GRz-nu/153/2023.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 1 czerwca 2023 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą PO1P/GRz-nu/153/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej: poznan@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.