Inne postępowania

Postępowania

FERAX sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,
w dniu 14 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne właściciela marki Gatta tj. FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (KRS: 0000146595),. Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską.

Zarządcą we wskazanym postępowaniu został wyznaczony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., który będzie sprawował nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżącą działalność gospodarczą w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 14 stycznia 2021 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 14 stycznia 2021 r. tj. w toku postępowania, będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie pytań, proszę o kontakt: grupaferaxinfo@zfrsa.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania


14.09.2023

Zatwierdzenie układu

+

Zarządca Ferax sp. z o.o.  w restrukturyzacji zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym Ferax sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przyjęty w drodze samodzielnego zbierania głosów. Postanowienie nie jest prawomocne.

12.06.2023

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki dworku położonego w miejscowości Chojne

+

W związku z zamiarem sprzedaży przez zarządcę Ferax sp. z  o.o. w restrukturyzacji własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Chojne, gmina Sieradz, obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 1335/6, 1335/8, 1335/9, 1335/10 o łącznej powierzchni 4.6087 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem SR1S/00040876/7 (dalej łącznie jako „Nieruchomość”), w ramach w ramach sprzedaży z wolnej ręki dokonywanej w toku postępowania sanacyjnego Ferax spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola) toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRs 1/21 zarządca udostępnia zainteresowanym podmiotem regulamin sprzedaży Nieruchomości.

Regulamin

14.04.2023

Głosowanie nad układem Ferax sp. z o.o. – materiały dla wierzycieli

+

05.04.2023

Głosowanie nad układem

+

Zarządca FERAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji zawiadamia, że Sędzia-komisarz, że w postępowaniu sanacyjnym FERAX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli – wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 16 lutego 2023 roku o przeprowadzeniu głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, w trybie zebrania głosów wierzycieli złożonych wyłącznie na piśmie – wyznaczyła termin, w jakim wierzyciele restrukturyzowanej spółki mogą składać głosy na piśmie w przedmiocie głosowania nad układem – do dnia 15 maja 2023 roku włącznie – pod rygorem uznania, że wierzyciel nie wziął udziału w głosowaniu oraz określiła, że głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do zarządcy Patryka Filipiaka na adres: ul. Grunwaldzka 38, 60 – 786 Poznań.

W związku z określeniem, że głosowanie nad układem odbędzie się wyłącznie drogą korespondencyjną (tj. z pominięciem zgromadzenie wierzycieli) Zarządca informuje, że karty do głosowania wraz z instrukcją głosowania będą wysyłane do Wierzycieli w trzecim tygodniu kwietnia. Oddane przez Wierzycieli pisemne głosy powinny zostać nadane przesyłką poleconą na adres Zarządcy (ul. Grunwaldzka 38, 60 – 786 Poznań) najpóźniej w dniu 15 maja 2023 roku.

09.12.2021

Obwieszczenie w MSiG o spisie wierzytelności

+

Zarządca informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o spisie wierzytelności Ferax sp. z o. o. złożonym do akt postępowania sanacyjnego prowadzonego pod sygn. akt: XIV GRs 1/21.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź.

Treść obwieszczenia można pobrać TUTAJ.

14.06.2021

Informacja o złożeniu do akt sprawy spisu wierzytelności

+

Zarządca informuje, że pismem z dnia 14 czerwca 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Osoby zainteresowane wglądem do karty spisu wierzytelności proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: grupaferaxinfo@zfrsa.pl

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Ponadto zarządca wskazuje, że w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności jest niezgody z jego oświadczeniem, a jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść art. 79, 81 oraz 84 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie znajduje ona zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

14.04.2021

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia projektu spisu wierzytelności

+

Osoby zainteresowane wglądem do projektu karty spisu wierzytelności proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: grupaferaxinfo@zfrsa.pl

Wniosek w języku polskim można pobrać TUTAJ, a w angielskim TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia projektu karty wierzytelności:

1. wniosek należy pobrać i wypełnić;
2. wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
3. w przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
4. załącznikami do wniosku są:

  • pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
  • wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;

5. podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
w tytule wiadomości e-mail należy podać:

  • nazwę dłużnika (FERAX sp. z o.o.);
  • NIP wierzyciela.

Wierzyciele do 14 maja 2021 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w projekcie spisu wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

  • wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
  • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
  • uzasadnienie wysokości wierzytelności wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających zgłoszone uwagi. 

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść art. 79, 81 oraz 84 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie znajduje ona zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

17.02.2021

Obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (32/2021, 6177), pod poz. 11641 ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki FERAX sp. z o.o.

Obwieszczenie