Inne postępowania

Kontakt:

panek@zfrsa.pl

Postępowania

Panek S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki Panek spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 208, KRS: 324104, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt WA1M/GRz-nu/62/2024. W dniu 8 lutego 2024 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 8 lutego 2024 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Panek S.A. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą WA1M/GRz-nu/62/2024. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej: panek@zfrsa.pl oraz numer telefonu: + 48 537 408 403.

Treść obwieszczenia o dniu układowym