Inne postępowania

Postępowania

Paper Products sp. z o.o.

Status: W toku

Szanowni Państwo,

wobec spółki Paper Products sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowcu (32-312), ul. Kolejowa 2, KRS 0000521523, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: KR1S/GRz-nu/220/2023. W dniu 1 września 2023 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dłużnik wyznaczył dzień układowy na 1 września 2023 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Paper Products sp. z o.o. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą KR1S/GRz-nu/220/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej:k.pierscieniak@zfrsa.pl oraz  s.radziejewski@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

 

 


13.11.2023

Materiały dla wierzycieli

+

PAPR Propozycje układowe

Karta do głosowania dla wierzycie li_wzor

Pełnomocnictwo do oddania głosu

Nadzorca układu informuje, że dokonano aktualizacji podanej uprzednio osoby pełnomocnika (wskazanego w zawiadomieniu o głosowaniu), który gotowy jest wspomóc Wierzycieli w procedurze głosowania, w szczególności oddawania głosów za pośrednictwem systemu KRZ. Pełnomocnikiem, z pomocy którego Wierzyciele mogą skorzystać jest r.pr. Piotr Paśko (KR-4467).

W przypadku podjęcia decyzji o oddaniu głosu przez ww. pełnomocnika wypełnioną kartę do głosowania oraz wypełnione pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy przesłać na adres:

  1. pr. Piotr Paśko
  2. Kielecka 2 – I piętro, 31-526 Kraków