Inne postępowania

Kontakt:

west@zfrsa.pl

Postępowania

W.E.S.T. Trade S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki W.E.S.T. Trade spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 8/6 (31-123), KRS: 0000393503, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: KR1S/GRz-nu/11/2024. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka W.E.S.T. Trade S.A. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 11 stycznia 2024 r. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 09:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także west@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.


21.03.2024

Głosowanie nad układem - materiały dla wierzycieli

+

Nadzorca układu W.E.S.T. Trade S.A. w restrukturyzacji zawiadamia, iż rozpoczęło się głosowanie nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu).

 

W załączeniu Nadzorca układu przedstawia:

 

W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do oddaniu głosu przez wskazanego pełnomocnika, uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej, podpisanej karty do głosowania wraz z oryginałem pełnomocnictwa na adres wskazany w zawiadomieniu do wierzycieli.