Inne postępowania

Kontakt:

zbyszko@zfrsa.pl

Postępowania

Zakład Mięsny „Zbyszko”

Status: W toku

Szanowni Państwo,

w dniu 9 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198/2020 (6088), poz. 53513, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – Zakład Mięsny „Zbyszko” Zbigniew Kruk, ul. Wolska 84/86, lok. 207 (01-141 Warszawa), NIP 729173932. Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej z Dłużnikiem funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Dłużnik nie jest pozbawiony prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 8 października 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 8 października 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: zbyszko@zfrsa.pl.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania.


05.02.2021

Informacja w przedmiocie przyjęcia układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., działając jako nadzorca układu w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – Zbigniewa Kruka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mięsny „Zbyszko” Zbigniew Kruk w restrukturyzacji pod adresem ul. Wolska 84/86, lok. 207, 01-141 Warszawa (dalej jako „Dłużnik”), informuje, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika w dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzyciel w celu głosowania nad układem. Głosowanie miało charakter ustny oraz pisemny.

Nadzorca układu po podliczeniu głosów oddanych ustnie oraz pisemnie stwierdza, że układ nie został przyjęty w żadnej z grup, jak też nie uzyskał większości dwóch trzecich sumy wierzytelności przysługującej głosującym wierzycielom.

Powyższe wyklucza możliwość stwierdzenia przyjęcia układu na podstawie art. 119 ust. 2 lub 3 p.r.

Podsumowanie wyników głosowania znajduje się TUTAJ.

12.01.2021

Informacja o terminie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Nadzorca Układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Zakład Mięsny „Zbyszko” Zbigniew Kruk wyznaczony został termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. o godzinie 11:00 pod adresem: Centrum Sportowo Rekreacyjne „Zbyszko”, Wiączyń Dolny 58a, 92-701 Nowosolna k/Łodzi.

Głosowanie nad układem przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie i podpisanie karty do głosowania. Jednakże wierzyciel, który zechce stawić się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, będzie mógł oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz wprowadzone restrykcje związane z dopuszczalnością zgromadzeń, ze względów bezpieczeństwa Nadzorca Układu rekomenduje oddanie głosu na piśmie.

Nadzorca Układu listownie zawiadomi wierzycieli uprawnionych do głosowania o terminie zgromadzenia wierzycieli doręczając im (i) pouczenie o treści przepisów prawa, (ii) informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, oraz (iii) kartę do głosowania, zawierającą propozycje układowe.

Oddanie głosu w formie pisemnej (poprzez wypełnienie i podpisanie karty) powinno nastąpić niezwłocznie. Zwłoka w oddaniu głosu może spowodować, że karta zostanie doręczona Nadzorcy układu zbyt późno, a tym samym nie zostanie uwzględniona w ramach liczenia głosów oddanych nad układem. Wobec powyższego wypełnione i podpisane karty należy doręczyć na adres Nadzorcy Układu wskazany poniżej niezwłocznie, nie później niż do dnia 2 lutego 2021 r. włącznie:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
ul. Wspólna 70 piętro IX
00-687 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości Nadzorca Układu uprzejmie prosi o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: zbyszko@zfrsa.pl oraz pod numerami telefonów: +48 667 165 814, +48 667 153 481 oraz +48 783 035 731, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pouczenie