Układ częściowy

Aby przeprowadzić skuteczną restrukturyzację nie zawsze konieczne jest zawarcie układu z wszystkimi wierzycielami. Niekiedy wystarczy porozumienie z największymi bądź strategicznymi wierzycielami. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dużych przedsiębiorstw, które co prawda posiadają wielu wierzycieli, ale dla kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej i regulowania zobowiązań, kluczowe jest osiągnięcie porozumienia jedynie z największymi wierzycielami. W takiej sytuacji nie ma potrzeby angażowania w postępowanie restrukturyzacyjne wszystkich wierzycieli. Porozumienie się tylko z niektórymi wierzycielami w ramach restrukturyzacji umożliwia układ częściowy. Jest on odpowiedzią ustawodawcy na częste problemy w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji, której warunki muszą odpowiadać wszystkim wierzycielom lub przynajmniej tym, których głosy niezbędne są do przyjęcia układu.

Układ czę­ścio­wy mo­że być za­war­ty w ra­mach po­stę­po­wa­nia o za­twier­dze­nie ukła­du lub przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go. Wyodrębnienie wierzytelności podlegających układowi częściowemu powinno odbyć się o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria, co ma prowadzić do zabezpieczenia praw wierzycieli. Ustawodawca określił pewne wskazówki, które należy wziąć pod uwagę przy objęciu danych wierzytelności układem. Układ częściowy może objąć wierzytelności, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca musi mieć jednak na względzie, że nie ma całkowitej swobody przy wyborze kręgu wierzycieli. Nie może on przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji z pominięciem nieprzychylnych sobie wierzycieli. Dłużnik zatem musi dokonać pogłębionej analizy struktury swoich wierzytelności, aby nie narazić się na odmowę zatwierdzenia układu (w toku postępowania zatwierdzenia układu) bądź stwierdzenie niezgodności z prawem kryteriów wyodrębniania wierzycieli objętych układem częściowym (w toku postępowania w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego). Ponadto przy formułowaniu propozycji układowych podmiot restrukturyzowany musi mieć na względzie, że nie mogą one przewidywać dla wierzycieli objętych układem częściowym korzyści, które zmniejszają poziom zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem.

W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest objęcie układem częściowym wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo nawet bez ich zgody.  Sytuacja taka może zaistnieć wobec wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, gdy przedsiębiorca zaproponuje im w ramach układu pełne zaspokojenie bądź zaspokojenie w zakresie nie niższym niż w przypadku dochodzenia przez wierzyciela zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Przyjęcie układu częściowego wymaga uzyskania poparcia od połowy wierzycieli objętych układem częściowym, którzy posiadają łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności objętych układem częściowym.