Publikacje

Frankowicz a KRZ – Czym jest system do obsługi upadłości?

25.07.2023

Wraz z ogłoszeniem upadłości Get in Banku pojawia się pytanie o to, w jaki sposób przebiegać będzie postępowanie upadłościowe i czy informacje o nim będzie mógł uzyskać na bieżąco każdy z wierzycieli – kredytobiorców?

Z powodu wielu wątpliwości w tym zakresie poniżej postaramy się pokrótce wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące przebiegu tego postępowania.

Na wstępie wskazać należy iż postępowanie upadłościowe Get in Banku, podobnie jak wszystkie inne postępowania upadłościowe ogłaszane od grudnia 2021 r., prowadzone będzie w całości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych – rządowego portalu, którego podstawową funkcją jest umożliwienie prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzenie postępowania za pośrednictwem portalu oznacza równocześnie, iż co do zasady w toku postepowania nie ma możliwości wnoszenia pism, w tym także zgłoszeń wierzytelności, w formie papierowej. Takie pisma nie wywołają skutków prawnych i zostaną pozostawione w aktach sprawy bez rozpoznania, co będzie ostatecznie prowadziło do braku możliwości zaspokojenia takiego wierzyciela z majątku Banku.

Aby jednak móc skutecznie wnosić pisma za pośrednictwem portalu w pierwszej kolejności należy założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W tym celu niezbędne będzie: określenie nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej (w celu możliwości otrzymywania powiadomień z portalu), określenie hasła oraz złożenie podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnienie przez użycie środka identyfikacji elektronicznej.

Należy pamiętać iż samo założenie konta na portalu nie spowoduje jednak, iż uzyskamy automatycznie dostęp do akt powstępowania upadłościowego Banku. Pełen dostęp do akt postepowania wierzyciele uzyskują dopiero po dokonaniu zgłoszenia wierzytelności.

Gdy już uda nam się zgłosić naszą wierzytelność dostęp powinien nam zostać nadany automatycznie zarówno do głównych akta postepowania upadłościowego (dostępnych pod sygnaturą GUp), jak również dostęp do akt postępowania przeznaczonych wyłącznie do dokonywania zgłoszeń wierzytelności (dostępnych pod sygnaturą akt GUp-Zw). W przypadku, w którym to nie nastąpi, bądź tez wystąpią inne błędy techniczne warto zgłosić błąd do administratora portalu, korzystając z opcji „zgłoś błąd” dostępnej w KRZ.

Po dokonaniu zgłoszenia wierzytelności i upewnieniu się, że mamy pełen dostęp do akt postępowania należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu akt postępowania, gdyż w każdej chwili mogą pojawić się w nich istotne z perspektywy wierzyciela pisma, takie jak zarządzenia do uzupełnienia braków w zgłoszeniach wierzytelności, zarządzenia o zwrocie, czy też lista wierzytelności.

Co prawda system powinien wprawdzie automatycznie powiadamiać wierzycieli mailowo o nowych doręczeniach w postępowaniu, jednak na tym etapie rozwoju portalu nie zawsze odbywa się to prawidłowo.

Oczywiście obsługą wierzycieli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w KRZ, w tym w szczególności dokonaniem zgłoszenia wierzytelności oraz bieżącym monitorowaniem przebiegu postępowania może zająć się także profesjonalny pełnomocnik mający duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą z naszą kancelarią serdecznie zapraszamy do kontaktu!