Inne postępowania

Postępowania

McGregor Retail B.V. Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego, ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt: X GR 1389/16) otwarto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki McGregor Retail B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Upadły”), obejmujące likwidację majątku Spółki.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Cezary Zalewski.

Jednocześnie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu  16 listopada 2016 r. pod poz. 30039 ukazało się obwieszczenie o otwarciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec Upadłego. Powyższe oznacza, iż zgłoszenia wierzytelności należy składać do dnia 16 grudnia 2016 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa.

W sprawach dotyczących przebiegu wtórnego postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: warszawa@zfrsa.pl.


10.01.2017

Postanowienie o otwarciu wtórnego postępowania upadłościowego

+