Doradca restrukturyzacyjny, upadłościowy

Profesjonalizacja usług restrukturyzacyjnych doradca restruktryzacyjny

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. z dniem 1 stycznia 2016 r.) dotychczasową licencję syndyka zastąpiono licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiana podyktowana była poszerzeniem jego uprawnień i kompetencji. Doradca restrukturyzacyjny oprócz pełnienia wyznaczonych funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, nadzorcy albo zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, miał również wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego poza postępowaniami sądowymi.

Głów­ną in­ten­cją no­wych re­gu­la­cji była więc pro­fe­sjo­na­li­za­cja ryn­ku usług do­radz­twa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Li­cen­cjo­no­wa­ny do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny to podmiot, któ­ry dzię­ki swym kom­pe­ten­cjom (zdol­no­ści za­rząd­cze, eko­no­micz­na wie­dza, przy­go­to­wa­nie w za­kre­sie fi­nan­sów i pra­wa) za­pew­ni za­rów­no wła­ści­we wy­ko­rzy­sta­nie me­cha­ni­zmów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, jak i wspar­cie dla sa­me­go dłuż­ni­ka.

Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne prze­wi­du­je udział do­rad­cy w ca­łym pro­ce­sie na­praw­czym. W za­leż­no­ści od ro­dza­ju po­stę­po­wa­nia przed są­dem re­struk­tu­ry­za­cyj­nym bę­dzie on peł­nić róż­ne funk­cje (nad­zor­ca ukła­du, nad­zor­ca są­do­wy, za­rząd­ca). W związku ze świadczeniem usług doradztwa restrukturyzacyjnego, doradcę restrukturyzacyjnego można ustanowić pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Funk­cja do­rad­cy wy­ma­ga sze­ro­kiej wie­dzy eko­no­micz­nej oraz praw­nej. Po­nie­waż suk­ces re­struk­tu­ry­za­cji za­le­ży od za­gwa­ran­to­wa­nia naj­wyż­szych stan­dar­dów pro­fe­sjo­na­li­zmu wy­ko­naw­ców, do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny mu­si wy­róż­niać się ce­cha­mi, któ­re za­pew­nią spraw­ny prze­bieg pro­ce­su, me­ry­to­rycz­ne wspar­cie wszyst­kich stron (w szczególności w trudnych negocjacjach z wierzycielami) i pra­wi­dło­we za­sto­so­wa­nie prze­pi­sów pra­wa. Doradca powinien wyróżniać się, poza szeroką wiedzą interdyscyplinarną, także komunikatywnością, zarówno w relacji z dłużnikiem, jak również z wierzycielami, umiejętnościami mediacyjnymi, zdecydowaniem i sprawnością w działaniu, a także  najwyższymi standardami w zakresie dbałości o zabezpieczenie wszystkich aspektów restrukturyzacji.

Do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny ma peł­nić ro­lę prze­wod­ni­ka, któ­ry moż­li­wie naj­ko­rzyst­niej wy­pro­wa­dzi przed­się­bior­stwo z kry­zy­su. To do niego dłużnik będzie mógł zwrócić się o udzielanie informacji o możliwościach ekonomicznych związanych z pozyskiwaniem nowego finansowania, w tym pomocy publicznej. To on wskaże właściwe kierunki działań restrukturyzacyjnych, aby wspólnie z dłużnikiem wypracować właściwe rozwiązania prowadzące do poprawy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Jed­no­cze­śnie do­rad­ca bę­dzie stał na stra­ży słusz­nych in­te­re­sów wie­rzy­cie­li, dba­jąc, aby re­struk­tu­ry­za­cja nie od­by­wa­ła się kosz­tem tyl­ko jed­nej ze stron, lecz by wszy­scy uczest­ni­cy do­tar­li bez­piecz­nie do ce­lu, ja­kim jest skuteczna re­struk­tu­ry­za­cja. Pro­ces ten po­le­ga na go­dze­niu czę­sto sprzecz­nych in­te­re­sów róż­nych stron.