Raporty

RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce. Raport za II kwartał 2019

23.07.2019

Raport bieżący RESTRUKTURYZACJE W DRUGIM KWARTALE 2019

Raport szczegółowy: POSTĘPOWANIA PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UKŁADU CZĘŚCIOWEGO

Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., przygotowanego we współpracy ze SpotData, w drugim kwartale wszczęto 238 postępowania insolwencyjne (w tym 104 postępowania restrukturyzacyjne). Jest to o 57 mniej niż w pierwszym kwartale i o 30 mniej niż w drugim kwartale 2018 roku. Od początku 2019 roku obniżyła się liczba rozpoczynanych postępowań restrukturyzacyjnych po osiągnięciu rekordu w czwartym kwartale 2018 roku. W ujęciu rocznym mamy więc do czynienia z istotnym wyhamowaniem.

Efektywność procedury

Od początku obowiązywania prawa pozostaje praktycznie niezmienna nieznaczna przewaga liczby (jak i odsetka) restrukturyzacji zakończonych niepowodzeniem (umorzeniem), w stosunku do postępowań zakończonych sukcesem (zatwierdzeniem układu). Spośród wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych najwyższą skutecznością cechuje się postępowanie o zatwierdzenie układu – 89 proc. zainicjowanych postępowań kończy się sukcesem, co wynika z faktu, że w tym specyficznym i uproszczonym postępowaniu strony porozumiały się co do zasad restrukturyzacji zadłużenia jeszcze przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Najniższą skutecznością cechuje się postępowanie sanacyjne (12 proc.), co z reguły wynika z tego, że sanację wybierają firmy w najtrudniejszej kondycji finansowej.

Struktura branżowa

W drugim kwartale br. najbardziej widoczny jest spadek liczby rozpoczynanych restrukturyzacji przez podmioty z branży budowlanej. W drugim kwartale 2018 r. było ich 18, w pierwszym kwartale 2019 r. – 17, a w drugim kwartale 2019 r. tylko 11. I choć może być to tylko niewielka zmiana w statystykach, to wiele wskazuje, że to przejaw głębszego trendu. Na podobnym poziomie, co w pierwszym kwartale, kształtuje się liczba nowych restrukturyzacji w przemyśle. W drugim kwartale obwieszczono o rozpoczęciu restrukturyzacji tylko przez 13 firm zajmujących się handlem hurtowym, przy 21 ogłoszonych postępowaniach w pierwszym kwartale. To najprawdopodobniej tylko tymczasowy spadek, gdyż liczba upadłości pozostaje stabilna, a nastroje w branży nie poprawiają się. Nadal wysoka pozostaje liczba restrukturyzacji w transporcie będąca pokłosiem wyższych kosztów pracy i wysokich cen paliw.

Czas trwania postępowań

Czas trwania wybranych etapów postępowań niestety wydłuża się. W czerwcu 2019 roku cztery na pięć etapów trwało dłużej, a jeden (czas od zabezpieczenia majątku do otwarcia postępowania) zajmował tyle samo czasu, co przed rokiem. W „przeciętnym postępowaniu” układ jest zatwierdzany przez sąd po 219 dniach od otwarcia postępowania. Z kolei do umorzenia postępowania dochodzi po 193,5 dniach od jego otwarcia. Oba czasy trwania wydłużyły się, co należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Najprawdopodobniej spowodowane jest to dużym odsetkiem tzw. upadłości konsumenckich, które „zalały” wydziały upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Raport szczegółowy: POSTĘPOWANIA PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UKŁADU CZĘŚCIOWEGO

W drugim kwartale 2019 roku w MSiG opublikowano informacje o  10 nowych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych w celu przyjęcia układu częściowego. Świadczy to o rosnącej popularności tej formy restrukturyzacyjnej. Układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w dwóch najszybszych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych: przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu o zatwierdzenie układu (więcej informacji na tent temat w części z zagadnieniami prawnymi). Najczęstszą formą postępowań otwieranych w tym celu są przyspieszone postępowania układowe – w dotychczasowej historii takich przypadków było 42, przy 6  postępowaniach o zatwierdzenie układu.

Układ częściowy to specjalny instrument, pozwalający na restrukturyzację tylko najważniejszych wierzytelności, tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces negocjacji z wierzycielami. O wdrożeniu procedury zmierzającej do przyjęcia układu częściowego decyduje wyłącznie dłużnik, który określa, jakie wierzytelności i na jakich zasadach mają podlegać restrukturyzacji. To co w układzie częściowym najbardziej interesujące, to możliwość przymusowego objęcia nim także wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo ma majątku restrukturyzowanego dłużnika. Jest to instytucja bardzo młoda w naszym porządku prawnym, dlatego dla jej kompleksowej oceny potrzeba jeszcze co najmniej kilku lat praktyki.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny jest TUTAJ.